Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Betaling

De betaling van het totaal verschuldigd bedrag vindt plaats via bankoverschrijving of creditcard.

Betaling via overschrijving

Indien de deelnemer gebruik maakt van een bankoverschrijving, dient het totale factuurbedrag uiterlijk op de op de factuur vermelde betaaldatum te zijn bijgeschreven op de KBC-rekening van Hemo Consult B.V.B.A. op BE62 7372 1520 6061, BIC: KREDBEBB.

Bij uitblijven van uw betaling zullen wij aanspraak maken op buitengerechtelijke incassokosten conform de SEPA domiciliëring. Deze incassokosten bedragen minimaal € 80,00. Bovendien zullen wij u dan de contractuele/ wettelijke verwijlintresten in rekening brengen.

Tenzij anders vermeld zijn alle facturen contant netto zonder korting te Dendermonde bij aflevering van de factuur betaalbaar. Overeenkomstig de uitdrukkelijke clausule van eigendomsvoorbehoud blijft het geleverde of geplaatste materiaal exclusief eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verschuldigde bedragen.

De vervallen bedragen brengen een intrest van 10% per jaar op, zonder ingebrekestelling.

2. Gegevens deelnemer(s)

Uiterlijk 15 werkdagen voor de start van de opleiding dienen de volgende gegevens van de deelnemer(s) aan HEMO consult B.V.B.A. te worden doorgegeven: voornaam, naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Indien deze gegevens niet op tijd worden doorgegeven, is het mogelijk dat de deelnemer niet meer kan deelnemen aan de opleiding. Dat ontslaat de deelnemer niet van zijn verplichting om te betalen.

3. Verhindering

Mocht de deelnemer onverwacht verhinderd zijn, dan bestaan de volgende mogelijkheden:

  1. Indien de verhindering ten laatste 30 dagen voor aanvang van de opleiding bij HEMO consult B.V.B.A. wordt aangegeven, dan hebben ze de mogelijkheid om een andere opleiding te volgen, waarbij de factuur van de verhinderde opleiding aftrekbaar is van de prijs van de andere opleiding. Het tegoed kan binnen een periode van 12 maanden worden gebruikt. Daarna vervalt het tegoed.
  2. Indien de verhindering uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de opleiding wordt gemeld bij HEMO consult B.V.B.A. kan de deelnemer (met uitzondering van diegene die beroep doen op de KMO portefeuille indien de procedure tot aanvraag reeds gestart is) zich laten vervangen door iemand anders. De verandering van deelnemer brengt geen wijzigingskosten met zich mee.
  3. Bij verhindering binnen 5 werkdagen zijn de volledige kosten verschuldigd.

4. Annulering

Indien de deelnemer zijn deelname aan de opleiding annuleert (anders dan bij verhindering is aangegeven), is 25% van het factuurbedrag verschuldigd indien dat ten laatste 30 dagen voor de opleiding bij HEMO consult B.V.B.A. wordt gemeld. Daarna zijn de volledige kosten verschuldigd. De KMO-portefeuille komt niet tegemoet in annuleringskosten.

5. Overmacht

Indien het seminar niet op de geplande datum en locatie doorgaat geldt dat voor HEMO consult B.V.B.A. als overmacht.

Indien de opleiding verplaatst wordt, blijft de deelname aan de opleiding geldig voor de nieuwe datum. Indien de opleiding geannuleerd wordt, kan het factuurbedrag omgezet worden naar een tegoed dat binnen een termijn van 12 maanden gebruikt kan worden voor deelname aan een andere opleiding van HEMO consult B.V.B.A. In geval van overmacht kan HEMO consult B.V.B.A. niet aansprakelijk gesteld worden voor de reeds geboekte reis- en verblijfkosten van de deelnemer.

6. Aansprakelijkheid

HEMO consult B.V.B.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van deelname aan OF verplaatsing voor, tijdens of na OF annulering van de opleidingen.

Alle inzichten en informatie hebben hun nut al bewezen voor heel wat deelnemers, maar HEMO consult B.V.B.A. kan niet garanderen dat alles tot dezelfde resultaten zullen leiden als in de gegeven voorbeelden. De voorbeelden zijn slechts anekdotisch van aard en kunnen atypisch zijn. De beloftes worden als richtlijn bedoeld voor de mogelijk te behalen resultaten. HEMO consult B.V.B.A. kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer de resultaten van de voorbeelden en eerdere resultaten niet haalt.

De deelnemer aanvaardt dat foto’s en video’s die tijdens de events/opleidingen gemaakt worden openbaar mogen geplaatst worden, welke het medium ook is (drukwerk, website, sociale media,…). Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames te maken of te verspreiden van de opleidingen en individuele coaching.

Bij geschillen, zijn het Vredegerecht van Dendermonde en de Handelsrechtbank of Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde bevoegd. De overhandiging van handelseffecten brengt geen schuldvernieuwing met zich mee.

Op deze Algemene Verkoopsvoorwaarden is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.